Informačný systém o životnom prostredí miest

Informačný systém Životné prostredie miest (IS ŽPM) sústreďuje a publikuje informácie o životnom prostredí s ambíciou poskytnúť každému mestu objektívne informácie o jeho environmentálnej kvalite. Má cieľ dosiahnuť lepší stav životného prostredia v mestách prostredníctvom priamej a aktuálnej informovanosti obyvateľov miest.

IS ŽPM okrem základnej charakteristiky miest poskytuje hlavne environmentálne informácie o pôsobení človeka na krajinu, o stave vody, o kvalite ovzdušia a klímy, o využívaní pôdy, ako aj o environmentálnom zdraví obyvateľstva.

Sleduje vývoj vybraných indikátorov kvality zložiek životného prostredia v čase. Okrem spracovaných dostupných dát o životnom prostredí, publikuje originálne údaje mapované Slovenskou agentúrou životného prostredia.

IS ŽPM buduje znalostnú platformu o životnom prostredí znázorňovaním dát pomocou grafických výstupov. Prínosom IS sú relevantné prierezové informácie poskytujúce vzájomné porovnávanie jednotlivých miest SR.

IS ŽPM vytvára podklady pre samosprávy, investorov, vlastníkov, špecialistov, aby mohli odborne rozhodovať a uplatňovať finančné zdroje cielene na rozvojové priority miest na základe integrovaného posúdenie životného prostredia mesta.

Cieľom informačného systému je poskytnúť údaje o:

  • stave životného prostredia miest
  • zelenej infraštruktúre
  • vode v meste
  • ovzduší a klíme
  • štruktúre pôdy
  • environmentálnom zdraví obyvateľstva
  • pôsobení človeka na krajinu

„Ako je na tom vaše mesto?“