Záväzná prihláška

Seminár

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na dôležitosť zelenej infraštruktúry v mestách, jej funkcie, vplyvy na obyvateľov a
urbánne prostredie.
Seminár je zameraný na región Bratislava.


Dátum a miesto konania

Prihlasovanie na vybraný termín je ukončené.